INICI Logotipo 2 Logotipo

FUNDACIÓ CAIXA L’ALCÚDIA

Al gener de 2001 el Sr. President proposa al Consell Rector la creació d'una Fundació per a que aquesta s'encarregue de gestionar totes les subvencions i ajudes que la Caixa Rural concedeix a diverses entitats i associacions locals.

El 27 de setembre del mateix any, en Assamblea General Extraordinaria, els socis de la Entitat, aproven la constitució de la Fundació i el 1 de octubre, se aproven els Estatuts que la regiràn.

Amb data 9 de maig de 2002, es constitueix en escriptura pública la FUNDACIÓ CAIXA L’ALCÚDIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, als estatuts de la qual destaquem el següent:

……………es constitueix una Fundació de natura cultural privada i de caràcter assistencial, sense ànim de lucre, on el patrimoni i medis queden afectats, de forma duradera, a la realització de les finalitats d'interés general establertes al Títol II dels presents Estatuts, d'acord amb el dispossat a la Llei 8/1998 de 9 de desembre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

…//…

La entidad CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA tiene a todos los efectos la condición de Entidad fundadora y patrocinadora de la Fundación.

…//…

La Fundació portarà a cap i promocionarà tot tipus d'activitats d'interés general, en particular aquelles tendents a la promoció cultural, social y assistencial, cooperació per al desenvolupament, defensa del medi ambient, recolçament a un model de desenvolupament sostenible i foment de la economía i de la investigació al entorn on aquesta estenga el seu ámbit de actuació.

…//…

La Fundació desenvoluparà las següents activitats:

  • Gestionar la part del Fons per a la Formació i Promoció Cooperativa que li fora asignada per CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA conforme a la normativa vigent, aplicant les dotacions que a tal efecte acorde anualment la Assamblea General de dita Caixa a la formació dels socis i trevalladors de la cooperativa en els principis y tècniques cooperatives, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions intercooperatives, la difusió del cooperativisme i la promoció cultural, profesional i social de l'entorn local o de la comunitat en general, al igual que a qualsevol altra finalitat autoritzada per la llegislació vigent en cada moment.
  • Asumir el compromís social de CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA i garantir la permanència de l'obra social d'aquesta, qualsevol que fos l'evolució de la Caixa dins del sistema financer.
  • Atendre i promoure obres benèfic-asistencials, a través de aportacions o facilitant infraestructures i assessorament.
  • Apoiar el desenvolupament de la cultura local, mitjansant la realització de programes de col·laboració, beques, publicacions, exposicions, concursos i actes públics facilitant ajudes a altres iniciatives i associacions culturals i esportives.
  • Custodiar, mantindre i difondre el patrimoni cultural i artístic de L’ALCÚDIA reunir, salvaguardar i donar a coneixer l'obra d'artistes de prestigi residents a L’ALCÚDIA
  • Participar i col·laborar en la restauració de monuments i obres d'art.
  • Alentar la vida associativa de la ciutat i contribuir a les celebracions i events socials, fomentant els valors que son propis de la nostra identitat.
  • Promoure fins d'investigació, mitjansant la financiació de treballs, concesió de beques i divulgació de projectes dirigits a noves tecnologies en defensa del desenvolupament sostenible, medi ambient, foment de la economía, tècniques agraries millora del entorn rural.
  • Desenvolupar l'espirit cooperatiu o altres formes d'economia social, mitjansant la divulgació de la llegislació cooperativa, impulsant la creació o el recolçament a projectes cooperatius que objetivicen els fins fundacionals.
  • Formar part del patronat de altres Fundacions on les finalitats estiguen compresses entre els objectius de la Fundació.

…//…

Seràn potencials beneficiaris de la Fundació tots els que, directa o indirectament, estiguen relacionats amb la comarca de la Ribera preferentement, els socis y trevalladors de CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA a través de la cual es canalizarà la contraprestació econòmica que es derive de la acció social de la Fundació, ja que en la iniciativa i l'esfuerzo de aquesta Entitat es trova l'origen de la present Fundació.

…//…

Cap destacar la construcció del CENTRE DE DIA PER A 50 PERSONES, que ha dut a cap la Fundació. Centre que la mateixa ha cedit a la Conselleria de Benestar Social

Cartell Caixa Rural

Política de privacitat     -     Avís legal     -    ©Copyright 2011 Caixa Rural de L'Alcúdia